Ekologické zemědělství a pastevectví

Ekologické zemědělství (biozemědělství, organické zemědělství), je způsob hospodaření, který bere ohled na přirozené koloběhy a závislosti přírody a umožňuje tak produkovat vysoce kvalitní a hodnotné potraviny.

Jeho prioritou je kvalita, nikoli kvantita produkce. Je založené na zásadách etického přístupu vůči chovaným zvířatům, ochrany životního prostředí, šetření neobnovitelných zdrojů, ochraně zdraví populace, ale i udržení zaměstnanosti v zemědělství a na venkově a udržení biodiverzity (rozmanitosti rostlinných a živočišných druhů).

Je jedním z prostředků trvale udržitelného rozvoje a od roku 1994 je součástí zemědělské politiky Evropské unie.

Pastevectví jako forma péče o krajinu. Tento způsob péče zachovává druhovou pestrost bylinných porostů a dále pak zaručuje přežití chráněných druhů rostlin, hmyzu a zvěře.